STATUT

Statut Fundacji Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej

RODZIAŁ I – PRZEPISY OGÓLNE

§1
Fundacja „CENTRUM PRASOWE dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej, zwana dalej FUNDACJĄ, ustanowiona została przez STOWARZYSZENIE DZIENNNIKARZY POLSKICH, zwane dalej FUNDATOREM, aktem notarialnym z dnia 14 września 1990 roku w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie za numerem repertorium A III-20263/90 na czas nieograniczony, działa na podstawie obowiązującej ustawy o fundacjach oraz niniejszego statutu.

§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Edukacji Narodowej

§3
1. Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku:
„Fundacja – Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej”
2. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.

§4
Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§5
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizowania swoich celów kulturalnych, społecznych, edukacyjnych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Fundacja może, w zakresie swojej działalności, zawierać umowy, porozumienia, kontrakty, brać udział w spółkach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

RODZIAŁ II – CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§6

Celem Fundacji jest:

– wspieranie działań zmierzających do przekształcenia systemów informacyjnych Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej zgodnie z zasadami właściwymi społeczeństwom wolnym i demokratycznym

– rozwijanie dialogu i  wspólnej debaty ze środowiskami intelektualnymi oraz dziennikarskimi Polski i zagranicy

– prowadzenie działalności społeczno-edukacyjnej, której celem jest promowanie oraz wspieranie, opartych na wiedzy, aktywnych postaw społecznych i obywatelskich, zgodnie z podstawowymi wartościami demokratycznymi, zasadami poszanowania praw człowieka, wolności oraz tolerancji, właściwymi zjednoczonej Europie.

– podejmowanie działań na rzecz integracji środowiska dziennikarskiego i mediów, promowanie dziennikarstwa profesjonalnego i odpowiedzialnego, przestrzegającego wysokich standardów zawodowych i etycznych.

§7
Fundacja realizuje swoje cele przede wszystkim przez:

1. merytoryczne i warsztatowe kształcenie dziennikarzy
2. przyznawanie nagród, dyplomów, stypendiów oraz organizowanie staży dziennikarskich w kraju i za granicą.
3. prowadzenie nauczania, kursów, szkoleń, wykładów, konferencji, seminariów, konwersatoriów i temu podobnych przedsięwzięć służących aktywnemu i swiadomemu uczestnictwu społeczeństwa w sprawach publicznych oraz krzewieniu wiedzy i umiejętności, m.in. w środowisku dziennikarskim.

ROZDZIAŁ II A – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 7a
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą przynoszącą dochody w zakresie produkcji, usług i handlu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności działalność gospodarczą w dziedzinach i kierunkach mających bezpośredni wpływ na powiększenie wartości majątkowych służących realizacji celów określonych w § 6.

§ 7b
Tryb oraz zakres działalności gospodarczej i zasady gospodarki finansowej określa Załącznik do statutu.

ROZDZIAŁ III – MAJĄTEK FUNDACJI I DOCHODY

§8
Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 10.000.000.- zł /słownie: dziesięć milionów złotych/ wskazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz dochody uzyskane przez Fundację w toku jej działalności.

§9
Dochodami Fundacji są:
1. subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane z kraju i zagranicy
2. dochody ze zbiórek i imprez publicznych, organizowanych po uzyskaniu stosownych zezwoleń
3. odsetki bankowe
4. dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych
5. dochody z działalności gospodarczej 6. inne wpływy

§ 9a
1. Majątek i dochody służą realizacji statutowych celów Fundacji
2. Dochody Fundacji pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być używane do realizacji wszystkich jej celów, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

ROZDZIAŁ IV – ORGANY FUNDACJI

§ 10
Organami Fundacji są;
1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”,
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

§ 11
1. Skład Rady jest wieloosobowy.
2. Pierwszy skład Rady powołuje Fundator. Wybór dalszego składu Rady należy do jej wyłącznej kompetencji, a podejmując decyzje w tej sprawie ma się kierować statutowymi celami Fundacji oraz zasadami określonymi w p. 1.
Odwoływanie członków Rady i powoływanie nowych odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów obecnych członków Rady, powiadomionych o zebraniu w tej sprawie na 14 dni przed jego terminem.
3. Rada wybiera Przewodniczącego spośród swoich członków w głosowaniu, zwykłą większością głosów.

§ 12
Do kompetencji Rady należy:
1. wytyczanie kierunków działalności Fundacji
2. opiniowanie programów działania Fundacji
3. powoływanie i odwoływanie Zarządu
4. opiniowanie corocznych sprawozdań Zarządu
5. dokonywanie oceny pracy Zarządu
6. zmiana statutu
7. uchwalanie zasad i wysokości ewentualnych wynagrodzeń Zarządu

§ 13
Rada podejmuje uchwały, z wyjątkami zastrzeżonymi w statucie, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 14
Zarząd składa się co najmniej z trzech osób. Rada powołuje członków Zarządu w głosowaniu zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa po zasięgnięciu opinii Rady. Zarząd może również dodatkowo powołać Honorowego Prezesa Zarządu po zasięgnięciu opinii Rady.

§ 15
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz:
2. Do kompetencji Zarządu należy również:
– tworzenie i likwidowanie placówek Fundacji w kraju i za granicą w tym Zakładów Fundacji,
– określenie wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzeń oraz wielkości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, w tym Dyrektorów Zakładów, z wyłączeniem pozostałych pracowników Zakładów,
– sporządzenie bilansu i sprawozdania z działalności Fundacji i przedkładanie ich Radzie do zaopiniowania .

§ 16
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub dwaj jego członkowie.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.

ROZDZIAŁ V – ŁĄCZENIE, ZMIANA CELU LUB STATUTU FUNDACJI

§ 17
Fundacja może łączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych umową obu fundacji.
W imieniu Fundacji umowę zawiera Zarząd po uzyskaniu opinii Rady.

§ 18
Zmiana statutu Fundacji może być dokonana przez Radę a uchwała w tej sprawie podejmowana jest zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 jej członków. Zmiana statutu może dotyczyć celów Fundacji.

ROZDZIAŁ V – LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 19

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych na realizacje jej celów lub w wypadku uznania, że cele Fundacji zostały zrealizowane.
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 jej członków.
3. Likwidacje przeprowadza powołany przez Radę Fundacji likwidator.
4. Środki majątkowe Fundacji pozostałe po uregulowaniu zobowiązań i należności likwidator przekazuje na cele zbieżne z celami Fundacji, wskazanymi przez Radę.
5. O likwidacji Fundacji Rada Fundacji zawiadamia Ministra Edukacji Narodowej.

ROZDZIAŁ VI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20
Fundacja może przyznawać nagrody oraz wyróżnienia honorowe osobom fizycznym, prawnym, instytucjom i organizacjom społecznym zasłużonym dla celów Fundacji.

Załącznik do statutu Fundacji „Centrum Prasowe”
I. Tryb prowadzenia działalności gospodarczej.
1. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez Zarząd Fundacji lub przez powołane przez ten Zarząd Zakłady /wewnętrzne komórki organizacyjne.
2. Strukturę organizacyjną Zakładu, warunki pracy i płacy jego pracowników ustala Dyrektor Zakładu powoływany i odwoływany przez Zarząd.
3. Czynności prawne w imieniu Zakładu podejmuje Dyrektor lub dwaj upoważnieni przez niego pracownicy.
II. Zakres działalności gospodarczej. Produkcja i usługi w zakresie:
– Wydawanie książek [ PKD 58.11.Z ],
– Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z ],
– Wydawanie gazet [ PKD 58.13.Z ],
– Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków [ PKD 58.14.Z ],
– Pozostała działalność wydawnicza [ PKD 58.19.Z ],
– Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [ PKD 59.11.Z ],
– Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [ PKD 59.13.Z],
– Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.2o.Z],
– Działalność portali internetowych [ PKD 63.12.Z ],
– Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [ PKD 68.20.Z ],
– Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja [ PKD 70.21.Z],
– Badanie rynku i opinii publicznej [ PKD 73.20.Z ],
– Działalność fotograficzna [ PKD 74.20.Z ],
– Szkoły specjalne przysposabiające do pracy [ PKD 85.32.C ],
– Szkoły wyższe [ 85.42 B],
– Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [ 88.10 Z],
– Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana [ 88.99 Z].
III. Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencje księgową oraz rozliczenia podatkowe zgodnie z przepisami prawa właściwymi dla osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
2. Składniki majątku trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej Fundacji podlegają umorzeniu i amortyzacji według zasad przewidzianych dla osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
3. Dochód z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych Fundacji w wysokości co najmniej 25 % dochodu, podatek dochodowy, rozwój działalności gospodarczej oraz inne cele w wysokości lub proporcjach określonych przez Zarząd Fundacji.
4. Gromadzenie i dysponowanie przez Fundację środkami dewizowymi z tytułu własnej działalności gospodarczej następuje zgodnie z przepisami dewizowymi.”