O Fundacji

Fundacja Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej została powołana w 1990 roku przy współpracy World Press Freedom Committee.

Zgodnie z przyjętym w 1990 r Statutem: podstawowym celem FCP było inicjowanie i wspieranie działań, zmierzających do przekształcenia systemów informacyjnych naszego regionu Europy zgodnie z zasadami, właściwymi społeczeństwom wolnym i demokratycznym, a także wspieranie niezależnych i pluralistycznych środków masowej komunikacji.

Obecnie główny nacisk kładziony jest na rozwijanie dialogu i wspólnej debaty ze środowiskami intelektualnymi oraz dziennikarskimi naszego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Wschodniej.

W ramach Fundacji działa również utworzone przez nią Centrum Edukacji Społecznej – “Doświadczenie i Przyszłość”, (jako swego rodzaju uniwersytet otwarty, powszechny) i nawiązujące ideowo do tradycji Konwersatorium DiP, z przełomu lat 70/80.

Odwołując się do tych korzeni, Fundacja prowadzi działalność edukacyjną, której celem jest promowanie oraz wspieranie, opartych na wiedzy, aktywnych postaw społecznych i obywatelskich, zgodnie z podstawowymi wartościami demokratycznymi, zasadami poszanowania praw człowieka, wolności oraz tolerancji, właściwymi zjednoczonej Europie.

Fundacja działa też na rzecz integracji środowiska dziennikarskiego i mediów, promując model dziennikarstwa “przyzwoitego” i odpowiedzialnego, przestrzegającego wysokie standardy zawodowe i etyczne.

Fundacja blisko współpracuje z internetową gazetą “Studio Opinii”, z Towarzystwem Dziennikarskim, Fundacją “Polska w Europie”, a także z Fundacją “Też chcemy być”, wspierającą osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz z innymi organizacjami, wyznającymi podobny system wartości.

Od 2015 r Honorowym Prezesem FCP jest Stefan Bratkowski –współzałożyciel, a także wieloletni przewodniczący Rady Fundacji i prezes jej Zarządu.

 

 

Przedmiot działalności statutowej

Celem Fundacji jest wspieranie działań zmierzających do przekształcenia systemów informacyjnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej zgodnie z zasadami właściwymi społeczeństwom wolnym i demokratycznym oraz tworzenie niezależnych i pluralistycznych środków masowej komunikacji i gromadzenie środków na ten cel, a także budowanie partnerskiego dialogu między elitami intelektualnymi krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Fundacja prowadzi również działalność edukacyjną, której celem jest promowanie oraz wspieranie, opartych na wiedzy, aktywnych postaw społecznych i obywatelskich, zgodnie z podstawowymi wartościami demokratycznymi, zasadami poszanowania praw człowieka, wolności oraz tolerancji, właściwymi zjednoczonej Europie.

Fundacja działa też na rzecz integracji środowiska dziennikarskiego i mediów, promując model dziennikarstwa “przyzwoitego” i odpowiedzialnego, przestrzegającego wysokie standardy zawodowe.

 

 

Centrum DiP – “Doświadczenie i Przyszłość”

Centrum DiP – “Doświadczenie i Przyszłość” – nawiązujące ideowo do tradycji Konwersatorium DiP, z przełomu lat 70/80, to swego rodzaju uniwersytet otwarty, powszechny.

Naszym głównym zadaniem jest: działanie na rzecz przywrócenia właściwego znaczenia etosu inteligencji i elit intelektualnych, które – zwłaszcza obecnie – są zobowiązane do wypełnienia swojej podstawowej misji – tj. udzielenia odpowiedzi na fundamentalne pytania: o nasze miejsce w Europie, o preferowane kierunki rozwoju, sprawność funkcjonowania instytucji państwa, a przede wszystkim o to, co należy uczynić, aby zapewnić warunki do tworzenia nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

Naszym celem jest również podnoszenie jakości debaty publicznej poprzez upowszechnianie wiedzy społecznej o mechanizmach funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a także integrowanie różnych środowisk społecznych dla realizacji przedsięwzięć obywatelskich oraz propagowanie – opartych na wiedzy – postaw pozytywistycznych, społeczeństwa otwartego, tolerancyjnego i europejskiego; wreszcie przeciwdziałanie postawom ksenofobicznym, integrystycznym.

Chodzi też o stworzenie forum debaty dla organizacji propagujących podobne postawy i wartości, a także o skupienie wokół Centrum najbardziej aktywnych intelektualnie środowisk, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia, jako nowej elity intelektualnej.

W ramach Centrum organizujemy m.in.:

– otwarte, popularne wykłady najwybitniejszych przedstawicieli nauki, świata kultury i sztuki.

– publiczne dyskusje nad najważniejszymi i najbardziej “gorącymi” problemami życia publicznego i społecznego, a także wykłady zagranicznych ekspertów i konferencje z ich udziałem.

– cykliczne seminaria i konwersatoria.